ماموریت و چشم انداز

مأموريت ما حفظ موقعيت خود در خط مقدم صنايع آهن، ريخته گري و فولاد سازيو فروآلیاژها توسط:

  • شناسايي مشتريان بالقوه و درك نيازهاي فعلي و آينده آنها
  • افزايش حفظ مشتري و وفاداري با بهبود مداوم استراتژي هاي رضايتمندي مشتري
  • بهبود روشهاي منصفانه رقابت
  • ايجاد شبكه يكپارچه براي بازاريابي، فروش و خدمات پس از فروش با حفظ ارتباط مداوم با مشتريان